Ärendehantering och avvikelsehantering

Träprojektet VilmaBas

Syfte

Träprojektet VilmaBas är ett projekt där Entreprenörer, Bygghandelsföretag och Trämekanisk industri gemensamt avser att fastställa förutsättningarna för ett referensregister där träprodukter, på ett konkurrensneutralt sätt, egenskapsdeklareras utifrån de standarder, regler samt kvalitetskriterier som berör aktuella produkter samt driftsätta detta i praktisk handling.

Med detta som grund skall därefter verksamhetsprocesserna utvärderas och beskrivas så att de digitala grunddata som behövs för att stödja de elektroniska affärerna definieras varefter driftsättning sker.

Därigenom kan erforderliga meddelandestandarder fastställas och implementeras hos marknadens parter vilket möjliggör effektivare affärer.

Deltagande företag/organisationer

NCC, Peab, Bolist, Byggtrygg, Interpares, Optimera, Derome Timber, Martinsons, Moelven Wood, Sandåsa Timber, Södra Timber, Bygg & Järnhandlareförbundet, Skogsindustrierna, Träskyddsföreningen och Vilma.

Etapp 1 - Leverans 4 april 2011

Egenskapsdeklarationer - produkt-ID - Vilma 2 - artikelfil VilmaBas - digital manual - vidare förvaltning
Den 4 april 2011 driftsattes 416 egenskapsdeklarerade produkter. Dessa representerar version 1 av bassortimentet av träprodukter i Sverige. Ett exempel på en produkt är 45x95 K-virke C14 gran som redovisas enligt denna egenskapsdeklaration >>>.
Varje egenskapsdeklarerad produkt har ett unikt produkt-ID (exempelvis VB2000) och det är till detta som varje leverantör kopplar den eller de av sina produkter som exakt överensstämmer med beskrivningen.
Denna koppling kan sedan göras i den artikelinformation, enligt Vilma, som leverantören skickar in till Finfo för vidare befordran till kunderna.
För kunderna är det också framtaget en artikelfil som innehåller alla de egenskapsdeklarerade produkterna med länkade profilbilder (för webpublicering) samt även länkade egenskapsdeklarationer.
All dokumentation rörande VilmaBas med regler, förutsättningar, egenskapsdeklarationer och filspecifikationer finns samlade i en digital manual som alla kan abonnera på. I denna finns en inbyggd funktion som gör att du som abonnent får ett mejl när förändringar sker och via den länk som finns i mejlet kan man direkt klicka sig till det dokument som har förändrats.
För den vidare förvaltningen av VilmaBas träsortiment finns en, av projektet tillsatt, arbetsgrupp som följer upp och tillrättalägger sådant som nu upptäcks på vägen framåt.
För ytterligare information angående abonnemang på den digitala manualen, klicka här >>>

Etapp 2 - Beräknad leverans 2 april 2012

Paket- och transportetiketter - produkt med varierande längd - affärslogik
Det pågår nu arbete, tillsammans med GS1, för att ta fram förutsättningar och rekommendationer för hur virkespaket skall märkas samt vilken typ av streckkodsetiketter som användas för detta. Till detta skall också transportetiketter definieras så att hela lager- och logistikprocessens kan kvalitetssäkras.
Den stora utmaningen i detta är att hitta en lösning för att inom ramen av ett artikelnummer kunna hantera en produkts olika längder samt hur dessa sedan i sin tur skall hanteras när de är förpackade i varierande mängd i respektive paket.
För att hitta en lösning på detta tas nu fram förslaget på affärslogik som blir transparent med det som gäller för alla andra typer av produkter och detta kommer att presenteras i april 2012.

Etapp 3 - Streckkoder på träprodukter

Det pågår nu också studier på vilken möjlig streckkod samt hur den skall appliceras på träprodukterna. Till detta är kopplat ett arbete på internationell basis som GS1 driver för att få denna lösning att bli en internationell standard. 
Här kan vi idag inte säga när detta är klart för leverans.
 

För mer information kontakta

Bygg- och Järnhandlareförbundet, Ulf S Gustafsson, 08 762 76 57, ulf.gustafsson@byggjarnhandlarna.se
Skogsindustrierna, Johan Fröbel, 08 762 79 68, johan.frobel@svenskttra.se
Projektledare Vilma, Christer Green, 0705 300 290, christer.green@branschradet-vilma.se